Portail français/comorien

s' -dji-
s' -dji-
s'accorder (moralement) wafikiana (u-)
s'accorder (moralement) wafikiana (u-)
s'accrocher zingara (u-)
s'accrocher zingara (u-)
s'arranger lekelea (u-)
s'arranger lekelea (u-)
s'asseoir ketsi (u-)
s'asseoir ketsi (u-)
s'enfoncer rora (u-)
s'enfoncer rora (u-)
s'il vous plaît tafadhwali !; tafadhali;
s'il vous plaît tafadhwali !; tafadhali;
sa lahe; -ahahe; yahe;
sa lahe; -ahahe; yahe;
sable mtsanga; mutsanga;
sable mtsanga; mutsanga;
sabre upanga
sabre upanga
sac mkoɓa; mukoɓa;
sac mkoɓa; mukoɓa;
sac (en jute) djunia
sac (en jute) djunia
sac de jute guni
sac de jute guni
sacrifice fiɗia
sacrifice fiɗia
Safar Karu
Safar Karu
sage makini
sage makini
sagou (noix) ntsambu
sagou (noix) ntsambu
sagoutier mtsambu
sagoutier mtsambu
saillir tseya (u-)
saillir tseya (u-)
sain -nono; mnono;
sain -nono; mnono;
saint homme walii
saint homme walii
saisir siha (u-); sika (u-);
saisir siha (u-); sika (u-);
saison des pluies asihazi; kashikazi;
saison des pluies asihazi; kashikazi;
saison sèche husi; kusi;
saison sèche husi; kusi;
saladier baguri
saladier baguri
salaire mshahara; mushahara;
salaire mshahara; mushahara;
salé -a mnyo
salé -a mnyo
saleté nkuɗi
saleté nkuɗi
saleté unkuɗi; trotro ;
saleté unkuɗi; trotro ;
salive mare
salive mare
salle fuko
salle fuko
salle (de classe) madarasa
salle (de classe) madarasa
salle à manger fuko la kulia
salle à manger fuko la kulia
salon ukumɓi
salon ukumɓi
saluer tosa (u-); laulia (u-); salimu (u-);
saluer tosa (u-); laulia (u-); salimu (u-);
saluer (se -) lauliana (u-)
saluer (se -) lauliana (u-)
saluer pour salimia (u-)
saluer pour salimia (u-)
salut (fait de saluer) mtoso
salut (fait de saluer) mtoso
samedi mfumontsi; mufumotsi;
samedi mfumontsi; mufumotsi;
sang ɗamu
sang ɗamu
sans pvatsina; ɓila;
sans pvatsina; ɓila;
sans garniture igoɓo
sans garniture igoɓo
sans gravité -a lagha
sans gravité -a lagha
sans problème ɓila shaka
sans problème ɓila shaka
santé swiha; âfiya;
santé swiha; âfiya;
santé (bonne -) unono
santé (bonne -) unono
sardine sardini
sardine sardini
Satan Shetwani
Satan Shetwani
satisfait (être -) kinaya (u-)
satisfait (être -) kinaya (u-)
sauce mtuzi; mutsuzi;
sauce mtuzi; mutsuzi;
sauce : tomates frais et morcelées rugai
sauce : tomates frais et morcelées rugai
sauce à base de feuilles de manioc madaba; mataba;
sauce à base de feuilles de manioc madaba; mataba;
sauf ɓaɗi; ila;
sauf ɓaɗi; ila;
saut mruko
saut mruko
sauter ruka (u-)
sauter ruka (u-)
sauterelle furudji
sauterelle furudji
sauvage mutoro
sauvage mutoro
sauvage (pers.) fahavalu
sauvage (pers.) fahavalu
sauvage (pers.) mshendzi
sauvage (pers.) mshendzi
sauvagerie ushendzi
sauvagerie ushendzi
sauvegarde mvukisho
sauvegarde mvukisho
sauver owa (u-); vukisha (u-);
sauver owa (u-); vukisha (u-);
sauver (qqun) traza (u-)
sauver (qqun) traza (u-)
sauver (se -) trala (u-)
sauver (se -) trala (u-)
savant (pers.) mdjuzi
savant (pers.) mdjuzi
savoir udjuzi; djua (u-); jua (u-); ujuzi;
savoir udjuzi; djua (u-); jua (u-); ujuzi;
savon saɓuni
savon saɓuni
savourer Kumɓara (u-)
savourer Kumɓara (u-)
scandale âyiɓu
scandale âyiɓu
scarabée cainamwamba; ikaɓwaɓwa;
scarabée cainamwamba; ikaɓwaɓwa;
scie msimanyo
scie msimanyo
scier ra msimanyo (hu-)
scier ra msimanyo (hu-)
scolopendre trambwi
scolopendre trambwi
scorpion ndje; hala; nge;
scorpion ndje; hala; nge;
sculpter sihua (u-)
sculpter sihua (u-)
sculpture nakshi
sculpture nakshi
se -dji-
se -dji-
se mettre en tête trenɗe (u-)
se mettre en tête trenɗe (u-)
se rappeler (remettre en mémoire) nahana (u-)
se rappeler (remettre en mémoire) nahana (u-)
se répandre enea (u-)
se répandre enea (u-)
seau nɗoo; sio;
seau nɗoo; sio;
sec -kavu; kavu;
sec -kavu; kavu;
sécher huma (u-)
sécher huma (u-)
sécheresse nkavu; ntsahaya;
sécheresse nkavu; ntsahaya;
seconde (division de temps) nukta
seconde (division de temps) nukta
secourir huyi (u-); diriki (u-);
secourir huyi (u-); diriki (u-);
secours mhuyisho
secours mhuyisho
secret siri; sitara; faraha;
secret siri; sitara; faraha;
secrétaire msaiɗizi
secrétaire msaiɗizi
sécréter ɗenga (u-)
sécréter ɗenga (u-)
section sehemu; mbawa;
section sehemu; mbawa;
séduire hiliɓu (u-)
séduire hiliɓu (u-)
sein ɓele
sein ɓele
seize kume na ndraɗaru
seize kume na ndraɗaru
sel shingo; mnyongo;
sel shingo; mnyongo;
semaine mfumo; mufumo;
semaine mfumo; mufumo;
semence mbeu
semence mbeu
semer wala (u-); wunga (u-);
semer wala (u-); wunga (u-);
semer la discorde fitini (u-)
semer la discorde fitini (u-)
sens (signification) fasiri
sens (signification) fasiri
sentier soo
sentier soo
sentiment mahaba; mahaɓa;
sentiment mahaba; mahaɓa;
sentinelle mgodjezi
sentinelle mgodjezi
sentir ishia (u-)
sentir ishia (u-)
sentir (des odeurs) nuka (u-)
sentir (des odeurs) nuka (u-)
sentir (se -) djikia (u-)
sentir (se -) djikia (u-)
sentir bon nuka (u-) fetre
sentir bon nuka (u-) fetre
sentir mauvais nuka (u-) nai
sentir mauvais nuka (u-) nai
séparer farikisha (u-)
séparer farikisha (u-)
sept nfukare; saɓa;
sept nfukare; saɓa;
Septembre Septambru
Septembre Septambru
septième -a saɓa
septième -a saɓa
sépulture ɗinɗi
sépulture ɗinɗi
sérieusement ha msinaɗi
sérieusement ha msinaɗi
sérieux msinaɗi
sérieux msinaɗi
seringue sindzano
seringue sindzano
seringue sindanu
seringue sindanu
serment ilapvo
serment ilapvo
serpent nyoha
serpent nyoha
serré (être -) samia (u-)
serré (être -) samia (u-)
serrer samiza (u-); sasanya (u-); wuma (u-);
serrer samiza (u-); sasanya (u-); wuma (u-);
serrure itasa
serrure itasa
sérum siromu
sérum siromu
service msaaɗa
service msaaɗa
servir à boire sariɓia (u-)
servir à boire sariɓia (u-)
servir à manger eleshea (u-)
servir à manger eleshea (u-)
servir de (se -) rumia (u-)
servir de (se -) rumia (u-)
servir le repas kariɓisha (u-); lahiki (u-); vahua (u-);
servir le repas kariɓisha (u-); lahiki (u-); vahua (u-);
servir le repas à vahulia (u-)
servir le repas à vahulia (u-)
serviteur mrumishi
serviteur mrumishi
ses yahe
ses yahe
seul weke
seul weke
seulement tu
seulement tu
sévère muhali; -kali;
sévère muhali; -kali;
sevrer funga (u-) dzia
sevrer funga (u-) dzia
short kiloti
short kiloti
si eka; enge; djeli; laundjeli; nahika;
si eka; enge; djeli; laundjeli; nahika;
siècle karne
siècle karne
sifflement unuzi
sifflement unuzi
siffler ra unuzi (hu-); vuzia (u-);
siffler ra unuzi (hu-); vuzia (u-);
sifflet ndumari
sifflet ndumari
signalement ifeli
signalement ifeli
signe alama
signe alama
signifier fasiri (u-)
signifier fasiri (u-)
silencieux (être -) rua (u-)
silencieux (être -) rua (u-)
silencieux (pers.) iɗuku
silencieux (pers.) iɗuku
simple -angu
simple -angu
simplifier angusa (u-)
simplifier angusa (u-)
sincère -a inswafi
sincère -a inswafi
singe nkima; djakwe;
singe nkima; djakwe;
sirop ndjizi
sirop ndjizi
sisal kitani
sisal kitani
situation hali
situation hali
six ndraɗaru; sita;
six ndraɗaru; sita;
slip silipo
slip silipo
socialisme udjamaa
socialisme udjamaa
socialiste -a kinantsi; -a udjamaa;
socialiste -a kinantsi; -a udjamaa;
société djamaa; shirika ;
société djamaa; shirika ;
soeur mwananya; mwananya mutru-mama;
soeur mwananya; mwananya mutru-mama;
soeur aînée de la mère mamaɓole
soeur aînée de la mère mamaɓole
soeur cadette de la mère mamatiti
soeur cadette de la mère mamatiti
soie hariri
soie hariri
soif nyora
soif nyora
soigner vonesa (u-)
soigner vonesa (u-)
soigner (qqun) zihira (u-)
soigner (qqun) zihira (u-)
soigner (se -) djitwiɓu (u-)
soigner (se -) djitwiɓu (u-)
soir masihu
soir masihu
soixante sitini
soixante sitini
soixante-dix saɓwini
soixante-dix saɓwini
soldat soroɗa
soldat soroɗa
soleil djua; jua;
soleil djua; jua;
solide djaɗiɗi; -huhuru;
solide djaɗiɗi; -huhuru;
solitaire (être -) djitenguwa (u-)
solitaire (être -) djitenguwa (u-)
solution taratibu
solution taratibu
solutionner tartibisha (u-)
solutionner tartibisha (u-)
sombrer zama (u-)
sombrer zama (u-)
somme djimla
somme djimla
sommeil ntsindzi; ruku; tsinzi ;
sommeil ntsindzi; ruku; tsinzi ;
somnoler tsoma (u-)
somnoler tsoma (u-)
son lahe; -ahahe; yahe;
son lahe; -ahahe; yahe;
son (air) ngono
son (air) ngono
son épouse mhaziye
son épouse mhaziye
songe (plante) jimbi
songe (plante) jimbi
sorcellerie ugangi
sorcellerie ugangi
sorcier mgangi; mcwai;
sorcier mgangi; mcwai;
sorte namna; kalte; kalite;
sorte namna; kalte; kalite;
sortilège sahiri; ilimu;
sortilège sahiri; ilimu;
sortir lawa (u-)
sortir lawa (u-)
sortir roha (u-); toa (u-);
sortir roha (u-); toa (u-);
sot mujinga
sot mujinga
souche d'arbre shihonko
souche d'arbre shihonko
souci hamu
souci hamu
soucis shaka
soucis shaka
souder sikidza (u-)
souder sikidza (u-)
souffle pumu
souffle pumu
souffler vuma (u-); vuza (u-);
souffler vuma (u-); vuza (u-);
souffrance utungu
souffrance utungu
souffrir taaɓiha (u-); kodza (u-);
souffrir taaɓiha (u-); kodza (u-);
souhait ɓombeo
souhait ɓombeo
souhaiter ɓushuria (u-)
souhaiter ɓushuria (u-)
souiller (moralement) nadjisisha (u-)
souiller (moralement) nadjisisha (u-)
soulager pvolesa (u-)
soulager pvolesa (u-)
soulever djusa (u-)
soulever djusa (u-)
soupçon tuhuma
soupçon tuhuma
soupçonner tuhumu (u-)
soupçonner tuhumu (u-)
soupir hushi
soupir hushi
soupirer ra hushi (hu-)
soupirer ra hushi (hu-)
sourate sura
sourate sura
sourcil nɗazi; tsi;
sourcil nɗazi; tsi;
souris puhu
souris puhu
sous ntsini; utsini;
sous ntsini; utsini;
sous-estimer dharau (u-)
sous-estimer dharau (u-)
soutenir (qqun) himilia (u-); shangiria (u-);
soutenir (qqun) himilia (u-); shangiria (u-);
soutien-gorge kurshazi; kanciri;
soutien-gorge kurshazi; kanciri;
souvenir maduhuli
souvenir maduhuli
souvenir (se -) eshelea (u-); nahana (u-);
souvenir (se -) eshelea (u-); nahana (u-);
souvent naɗi
souvent naɗi
spécial makhususu
spécial makhususu
spécialement hususwan; haswa;
spécialement hususwan; haswa;
spécialiste mutaalamu
spécialiste mutaalamu
spécicifité uhususwia
spécicifité uhususwia
spécifique makhususu
spécifique makhususu
spectateur mwangalizi
spectateur mwangalizi
statue sanamwe
statue sanamwe
stérile shole
stérile shole
stérile (être -) (animaux) sidjaya (u-)
stérile (être -) (animaux) sidjaya (u-)
stimulation âri
stimulation âri
stock ɓidhwaya
stock ɓidhwaya
stop ! ɓahi !; ɓasi !;
stop ! ɓahi !; ɓasi !;
structure mpangiho
structure mpangiho
stupide dredresi
stupide dredresi
stylo kalamu
stylo kalamu
subir ekea (u-)
subir ekea (u-)
subitement âlalhafla
subitement âlalhafla
suc (fruit) ndjizi
suc (fruit) ndjizi
succès ufuzu; ushindzi;
succès ufuzu; ushindzi;
sucer tsondza (u-)
sucer tsondza (u-)
sucre sukari
sucre sukari
sud suheili; swilihi;
sud suheili; swilihi;
suer ɗenga hari (u-)
suer ɗenga hari (u-)
sueur ntsapve
sueur ntsapve
sueur hari
sueur hari
suffire tosha (u-)
suffire tosha (u-)
suffisant kiasi
suffisant kiasi
suie misizi
suie misizi
suivre ɗunga (u-)
suivre ɗunga (u-)
suivre (se -) ɗungana (u-)
suivre (se -) ɗungana (u-)
sultan sultwani
sultan sultwani
supplémentaire -a zaiɗi
supplémentaire -a zaiɗi
supplier tafadhwali (u-); rai (u-);
supplier tafadhwali (u-); rai (u-);
supplique ɗua
supplique ɗua
supporter shangiria (u-)
supporter shangiria (u-)
supposer wakinishia (u-)
supposer wakinishia (u-)
supprimer10 faraha
supprimer10 faraha
sur pvo-; -ju;
sur pvo-; -ju;
surcouche (en palme de cocotiers) mtsepve
surcouche (en palme de cocotiers) mtsepve
surface shiwandza
surface shiwandza
surgir fuha (u-)
surgir fuha (u-)
surlendemain ushao
surlendemain ushao
surmener (se -) tapala (u-)
surmener (se -) tapala (u-)
surnom ifumbu
surnom ifumbu
surpasser ("dépasser la limite") tumɓa mpaka (u-)
surpasser ("dépasser la limite") tumɓa mpaka (u-)
surpprendre ɗuɓia (u-)
surpprendre ɗuɓia (u-)
surpris (être -) humiwa (u-)
surpris (être -) humiwa (u-)
surprise hafula
surprise hafula
sursaut (faire un - )
sursaut (faire un - )
sursauter maruha (u-)
sursauter maruha (u-)
surtout haswa
surtout haswa
surveillance ugodjezi
surveillance ugodjezi
surveillant mtunduzi; mgalidzi;
surveillant mtunduzi; mgalidzi;
surveiller tunda (u-)
surveiller tunda (u-)
surveiller (par un agent ou un gardien) godjea (u-)
surveiller (par un agent ou un gardien) godjea (u-)
survenir (arriver d'un évènement) djiri (u-)
survenir (arriver d'un évènement) djiri (u-)
survivre vuka (u-)
survivre vuka (u-)
suspendre lemɓeza (u-)
suspendre lemɓeza (u-)
swahili shiSwahili
swahili shiSwahili
Cl. classe | -xxx mot accordable | Nouvelle entrée ou entrée récemment modifiée | shiMaore (mahorais) | shiMwali (mohélien) | shiNdzuani (anjouanais) | shiNgazidja (grd-comorien) | shiKomori (dans tous les dialectes) |
Portail français/comorien
Consultez
Aide
Voir les règles de lecture
Ɓ se prononce comme ɓirika. Implosif, se prononce en inspirant l'air
Ɗ comme ɗuli. Implosif, se prononce en inspirant l'air
C comme caoutchouc
E comme vérité
U comme hibou
H comme en anglais Hello
R comme en espagnole Pero
S toujours comme Se
DH comme en anglais This
DR comme en anglais Dream
Ny comme Araignée
Pv comme en esppagnole Saber (entre "v" et "b")
Sh comme Chat
Th comme en anglais Thank you
Tr comme en anglais Tree

Les suites de voyelles
Toutes les suites de voyelles doivent être prononcées.
ai, ea, ia, io se prononcent a(y)i, e(y)a, i(y)a, i(y)o, avec un Y intervocalique comme dans maïs

ao, eu, ua se prononcent a(w)o, e(w)u, u(w)a, avec un W intervocalique comme dans baobab

Les voyelles nasalisées
â, ê, î, ô, û se prononcent an, en, in, on, un
Les formes du comorien
Cl. Classe 
-xxx mot accordable 
Modification récente
shiMaore (mahorais)
shiMwali (mohélien)
shiNdzuani (anjouanais)
shiNgazidja (grd-comorien)
shiKomori (dans tous les dialectes)