Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objectif, traduire tous les mots existants en Anglais avant le 30 juin 2020.

Comment ça se passe ? Le projet ORELC est un projet participatif où chaque jour des contributeurs enregistrent des mots dans le dictionnaire. Vous avez un bon niveau d'anglais ? Venez participez au développement du dictionnaire en devenant contributeur.
Démarré le : 23.11.2019. Reste :
Taux de traduction :
15.1%

Moi aussi, je veux participer

Voir les contributeurs
1 . -a
2 . -a âiɓu
3 . -a ɓei
4 . -a dhwahiri
5 . -a djunga
6 . -a djuu
7 . -a dunia
8 . -a ɗaima
9 . -a ɗini
10 . -a ɗiwara
11 . -a fardhwi
12 . -a hadhwari
13 . -a hanɗa
14 . -a inswafi
15 . -a kawaiɗa
16 . -a khatwari
17 . -a kinafsia
18 . -a kinantsi
19 . -a kumeni
20 . -a lagha
21 . -a mahakama
22 . -a mani maitsi
23 . -a mbwani
24 . -a milele
25 . -a mnyo
26 . -a mshindzi
27 . -a msingi
28 . -a nane
29 . -a ne
30 . -a nne
31 . -a peu
32 . -a pvili
33 . -a ranɗaru
34 . -a raru
35 . -a rutuɓa
36 . -a saɓa
37 . -a shiliju
38 . -a shingo
39 . -a taraâfu
40 . -a truru
41 . -a tsanu
42 . -a tsongole
43 . -a uɓora
44 . -a udjamaa
45 . -a urale
46 . -a usikitifu
47 . -a vuhuru
48 . -a zaiɗi
49 . -ahahe
50 . -ahaho
51 . -ahangu
52 . -ahanyu
53 . -ahao
54 . -ahatru
55 . -alazimu
56 . -ambamba
57 . -angavu
58 . -angu
59 . -anyu
60 . -asaya
61 . -atru
62 . -atsongoha
63 . -awo
64 . âa
65 . aɓaɗan
66 . aɓi (u-)
67 . aɓiria
68 . aɓuɗu (u-)
69 . aɓuyati
70 . adabii
71 . âdha
72 . adhan
73 . adhini (u-)
74 . adiana (u-)
75 . adjaɓu
76 . adjali
77 . adjiri (u-)
78 . âdui
79 . âɗa
80 . âɗa na mila
81 . aɗaɓu
82 . afa
83 . âfiya
84 . Afrika
86 . âfu
87 . aghalabu
88 . agizo
89 . âhadi
90 . ahalaɓu
91 . âiɓisha (u-)
92 . ain-al-bahar
93 . aina
94 . akhira
95 . âkiɓa
96 . âkili
97 . âkilisha (u-)
98 . al-marhum
99 . al-muraɗi
100 . ala
101 . alahulia
102 . alakini
103 . âlalhafla
104 . alama
105 . alfadjiri
106 . alfu
107 . alfuɓesha (u-)
108 . alifu
109 . alifuɓe
110 . aliha (u-)
111 . alikoli
112 . alimisha (u-)
113 . allakulihali
114 . almasi
115 . amali
116 . amana
117 . amani
118 . amba
119 . amɓa (u-)
121 . amini (u-)
122 . ampulu
123 . amri
124 . amrisha (u-)
125 . ancari
126 . andamana (u-)
127 . andrisa (u-)
128 . andrua (u-)
129 . andza (u-)
130 . andzeledza (u-)
131 . andzi
132 . andziha (u-)
133 . anɗisa (u-)
134 . angadza (u-)
135 . angalia (u-)
136 . angamia (u-)
137 . angaria (u-)
138 . angaza (u-)
139 . angiha (u-)
140 . anguha (u-)
141 . angulidza (u-)
142 . angupva (u-)
143 . angusa (u-)
144 . aniɗi
145 . aniɗi (u-)
146 . aniha (u-)
147 . ankulia (u-)
148 . antri
149 . anua (u-)
150 . anyisa (u-)
151 . apvaha
152 . apvasa
153 . Araɓu
154 . arɓa mia
155 . arɓaini
156 . ardhwi
157 . âri
158 . aria (u-)
159 . aridi (u-)
160 . ârifia (u-)
161 . ârifu (u-)
162 . arudhwi
163 . asanta
164 . ashe
165 . âshiki
166 . asihazi
167 . asmaku
168 . astokao
169 . asuɓuhi
170 . asuɓwihi
171 . âswi (hu-)
172 . âswi (u-)
173 . aswili
174 . au
175 . avasa
176 . âvio
177 . awali
178 . aya
179 . âyiɓu
180 . azima (u-)
181 . azimia (u-)
182 . azimio
183 . âziri (u-)
184 . âzma