Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 30, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
22.1%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -a
2 . -a âiɓu
3 . -a ɓei
4 . -a dhwahiri
5 . -a djunga
6 . -a djuu
7 . -a dunia
8 . -a ɗaima
9 . -a ɗini
10 . -a ɗiwara
11 . -a fardhwi
12 . -a hadhwari
13 . -a hanɗa
14 . -a inswafi
15 . -a kawaiɗa
16 . -a khatwari
17 . -a kinafsia
18 . -a kinantsi
19 . -a kumeni
20 . -a lagha
21 . -a mahakama
22 . -a mani maitsi
23 . -a mbwani
24 . -a milele
25 . -a mnyo
26 . -a mshindzi
27 . -a msingi
28 . -a nane
29 . -a ne
30 . -a nne
31 . -a peu
32 . -a pvili
33 . -a ranɗaru
34 . -a raru
35 . -a rutuɓa
36 . -a saɓa
37 . -a shiliju
38 . -a shingo
39 . -a taraâfu
40 . -a truru
41 . -a tsanu
42 . -a tsongole
43 . -a uɓora
44 . -a udjamaa
45 . -a urale
46 . -a usikitifu
47 . -a vuhuru
48 . -a zaiɗi
49 . -ahahe
50 . -ahaho
51 . -ahangu
52 . -ahanyu
53 . -ahao
54 . -ahatru
55 . -alazimu
56 . -ambamba
57 . -angavu
58 . -angu
59 . -anyu
60 . -asaya
61 . -atru
62 . -atsongoha
63 . -awo
64 . âa
65 . aɓaɗan
66 . aɓi (u-)
67 . aɓiria
68 . aɓuɗu (u-)
69 . aɓuyati
70 . adabii
71 . âdha
72 . adhan
73 . adhini (u-)
74 . adiana (u-)
75 . adjaɓu
76 . adjali
77 . adjalini
78 . adjiri (u-)
79 . âdui
80 . âɗa
81 . âɗa na mila
82 . aɗaɓu
83 . afa
84 . âfiya
85 . Afrika
87 . âfu
88 . aghalabu
89 . agizo
90 . âhadi
91 . ahalaɓu
92 . âiɓisha (u-)
93 . ain-al-bahar
94 . aina
95 . akhira
96 . akhirani
97 . âkiɓa
98 . âkiɓani
99 . âkili
100 . âkilisha (u-)
101 . al-marhum
102 . al-muraɗi
103 . ala
104 . alahulia
105 . alakini
106 . âlalhafla
107 . alama
108 . alfadjiri
109 . alfu
110 . alfuɓesha (u-)
111 . alifu
112 . alifuɓe
113 . aliha (u-)
114 . alikoli
115 . alimisha (u-)
116 . allakulihali
117 . almasi
118 . amali
119 . amana
120 . amani
121 . amba
122 . amɓa (u-)
124 . amini (u-)
125 . ampulu
126 . amri
127 . amrisha (u-)
128 . ancari
129 . andamana (u-)
130 . andrisa (u-)
131 . andrua (u-)
132 . andza (u-)
133 . andzeledza (u-)
134 . andzi
135 . andziha (u-)
136 . anɗisa (u-)
137 . angadza (u-)
138 . angalia (u-)
139 . angamia (u-)
140 . angaria (u-)
141 . angaza (u-)
142 . angiha (u-)
143 . anguha (u-)
144 . angulidza (u-)
145 . angupva (u-)
146 . angusa (u-)
147 . aniɗi
148 . aniɗi (u-)
149 . aniha (u-)
150 . ankulia (u-)
151 . antri
152 . anua (u-)
153 . anyisa (u-)
154 . apvaha
155 . apvasa
156 . Araɓu
157 . arɓa mia
158 . arɓaini
159 . ardhwi
160 . âri
161 . aria (u-)
162 . aridi (u-)
163 . ârifia (u-)
164 . ârifu (u-)
165 . arudhwi
166 . asanta
167 . ashe
168 . âshiki
169 . asihazi
170 . asmaku
171 . asuɓuhi
172 . asuɓwihi
173 . âswi (hu-)
174 . âswi (u-)
175 . aswili
176 . atsokao
177 . au
178 . avasa
179 . âvio